Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділення біотехічних проблем діагностики
Про нас
Публікації
Контакти
Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com
Лабораторії
Контакти
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Новини
Дослідження явища надшвидкого охолодження біологічних об'єктів для створення приладу для кріоконсервування
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
Проекти
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів»
Визначення біобезпеки та цитотаксичного впливу наночастинок золота на моношаровій та сфероїдній культурі пухлинних клітин”
“Створення апаратно-програмного комплексу для спектрального дослідження тонких плівок біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні”
                                             Інформація про кандидата

СИДОРЕНКО Михайло Васильович народився 11 листопада 1946 р. в м. Києві. У 1969 році закінчив Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця. Після закінчення аспірантури у 1977 році захистив кандидатську дисертацію. З 1972 року старший лаборант, інженер, молодший науковий співробітник Інституту проблем онкології АН УРСР (нині Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України).
В 1993 році був одним з ініціаторів створення Науково-інженерного центру «ЛЕКОН» Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького АН України, який в 1996 році було реорганізовано у
Відділення біотехнічних проблем діагностики.
У 1997 році Сидоренко М.В. призначений Президією НАН України керівником Відділення біотехнічних проблем діагностики без додаткової оплати.
З 1978 року Сидоренко М.В. поєднує наукову діяльність з науково-організаційною роботою: з квітня 1978 р. науковий спіробітник-консультант Науково-організаційного відділу Президії НАН України, з 1980 р. - учений секретар цього відділу, з вересня 1983 р. - заступник головного ученого секретаря Президії НАН України, з вересня 1996 р. - начальник Відділу управління майном НАН України, з липня 2008 р.- керуючий справами НАН України
Основні наукові результати опубліковано в 113 публікаціях, т.ч. 48 статтях (4 патенти).
Сфера наукових інтересів: експериментальний морфогенез, у т.ч. експериментальна онкологія; кріобіологія, у т.ч. вітрифікація.
Має значний досвід науково-організаційної роботи.

ВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду керівника Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
СИДОРЕНКА Михайла Васильовича
Основною метою своєї передвиборчої програми вважаю презентацію власного бачення базових принципів функціонування Державної наукової установи «Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини» НАН України (далі Відділення), стратегічного напряму розвитку установи та комплексу заходів, необхідних для виконання основних завдань в непростих умовах функціонування наукової організації.
Відділення як юридична особа здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту НАН України, рішень Президії НАН України, Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології та Статуту Відділення.
Пріоритетне завдання керівника та адміністрації установи вбачаю у створенні та забезпеченні поступального розвитку Відділення як наукової установи, гармонійного поєднання фундаментальних досліджень з практичним використанням результатів цих досліджень.
За час своєї діяльності Відділенням сформувалось розуміння окремих проблем, у вирішенні яких установа може зробити певний внесок, як теоретичний, так і практичний і прикладний.
Створенню Відділення передувала дискусія, основним підсумком якої був такий висновок: абсолютна більшість досліджень в експериментальній патології стосується окремих механізмів на субмолекулярному, молекулярному та клітинному рівнях та практично відсутні дослідження узагальнючого системного характеру. Проте ці ж самі субсистемні механізми в межах системи та системний підхід до аналізу феноменології, здобутків та прорахунків може дати новий поштовх до вирішення проблем нормального та патологічного морфогенезу.
Логіка міркувань була наступною. З усієї множини вже набутих фактів слід виділити ті, які безапеляційно свідчать про можливість зворотного розвитку пухлинного процесу (як в експерименті, так і клініці). Метою діяльності Відділення було всебічно дослідити напрацьовані уявлення про можливі механізми реверсного перебігу подій у системі "організм-пухлина".
Перше дослідження, з якого наукові підрозділи Відділення розпочали свою наукову діяльність, було «Вивчення кінетичних закономірностей розвитку пухлинних популяцій при деяких морфогенетичних процесах в експерименті» (1994-1996 рр.) (науковий керівник проекту професор, д.м.н. Бикоріз А.Й.)
В 2002-2004 рр. в межах теми «Вивчити окремі механізми постнатального морфогенезу при експериментальних продуктивних процесах» Відділенням була зроблена спроба сформулювати певні концептуальні положення, які на сьогодні можуть бути викладені наступним чином.
1. Розвиток популяції малігнізованих клітин в організмі є частковим випадком патологічного морфогенезу, який реалізується не сам по собі, а в тісній взаємодії з компетентними системами організма-носія: гуморальною, імунною, регенераційною.
2. Результатів взаємодії нової структури з компетентними системами організму небагато. Це може бути:
а) продовження стану пухлинної «сплячки» (дормантні клітини);
б) прогресія патологічного морфогенезу;
в) зупинення патологічного морфогенезу;
г) зворотній розвиток популяції з реверсією пухлинного фенотипу.
3. На рівні робочої гіптези було прийнято, що серед багатьох взаємовідносин, що встановлюються між сторонами процесу, лише провідні, визначають вектор процесу в цілому. Для випадку морфогенеза, це глобальный предиктор, фактор (сценарист-планувальник) панівного напрямку еволюції популяції.
З моєї точки зору без з’ясування цих провідних механізмів в системі "пухлина-організм", їх спрямованого використання жодна лікувальна стратегія не вийде за межі спроб та помилок, емпіричного накопичення спостережень.
Виходячи з цього посилу, в межах достатньо обмежених можливостей, планувались, виконувались і плануються до виконання фундаментальні дослідження, основна ідея яких полягає у спрямованому впливі на фенотип стовбурових клітин. В якості наближеної та доступної моделі дослідження цих впливів обрана 3D-культура пухлинних стовбурових клітин, яка є достатньо наближеною до пухлинного осередку в доваскулярній фазі розвитку. Цьому напрямку приділялась першочергова увага.
На перший погляд другорядними виглядають дослідження спектральних характеристик в ІЧ-діапазоні тонких плівок (висушених мазків) крові пацієнтів.
Проте ці дослідження мають суттєвий теоретичний і прикладний потенціал. В теоретичному плані дуже цікавими є прогностичний результат таких досліджень - коли через 3-6 місяців після сумнівного, або слабопозитивного результату спектральних досліджень у пацієнта діагностуються перші клінічні ознаки захворювання. Важливо спільно з клініцистами продовжувати ці дослідження з метою ідентифікації складових крові, які за кілька місяців вже маніфестують про небажані тенденції регуляторних процесів.
Певна приналежність Відділення до Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України цілком природно мала своїм наслідком започаткування у Відділенні кріобіологічної тематики. Були розпочаті дослідження з надшвидкого охолодження біооб'єктів різного ступеня складності.
Вважаю, що ці дослідження мають не тільки теоретичну і явну практичну перспективу, зокрема для тривалого зберігання життєздатними цінних біологічних об'єктів (стовбурові, гермінативні клітини тощо).
Маю розуміння того, що все, що пропонується для реалізації має шанс на успіх лише за умови певного матеріально-технічного і кадрового забезпечення.
За останні п'ять років суттєво зміцнено матеріально-технічну базу Відділення, проте залишаються невирішеними питання комплектування перспективних досліджень сучасним обладнанням, бракує коштів на розширення штату наукових працівників, що стримує прискорений розвиток наукових досліджень.
Спираючись на постанову Президії Національної академії наук України від 27.10.2017 р. № 280 «Про будівництво (реконструкцію) житла та інших об'єктів нерухомості в НАН України», пропоную здійснити реконструкцію та перепланування приміщень з облаштуванням та комплектацією сучасного кріогенного сховища для типування, вітрифікації та зберігання клітинних ліній. Реконструкцію пропонується реалізувати в межах інвестиційного договору з суб'єктом господарювання приватного сектору економіки. В межах цього інвестиційного договору можливе суттєве зміцнення матеріально-технічної бази морфогенетичних та кріобіологічних досліджень Відділення.
Кадрова політика Відділення базується на розумінні необхідності залучення молодих вчених до перспективних проектів, можливості участі у міжнародних конференціях, забезпечення гідною заробітною платою. Для досягнення зазначених цілей у Відділенні всіляко заохочується участь молодих вчених, на конкурсних засадах, у конференціях, які проводяться за участі чи підтримці таких міжнародних товариств як ESMO, EACR, UICC. Керівники лабораторій та груп допомагають молодим вченим у написанні проектів для вітчизняних та міжнародних конкурсів, як то УНТЦ, ДФФД, Horizon 2020, IncoNet EaP. Для підбору найбільш мотивованих та здатних працювати студентів Відділення тісно співпрацює з ННЦ «Інститут біології» Київського університету ім.Т.Шевченка. Так, співробітники Відділення є керівниками курсових та дипломних робіт студентів ННЦ; ведуть практичні роботи та семінарські заняття. В результаті студенти, які успішно проходили попередній відбір протягом кількох років навчання у ННЦ на сьогодні є аспірантами зі спеціальності біологія та біохімія.


При усій важливості наукової діяльності установи постійна увага має приділятись керівником установи роботі служб і підрозділів, які фінансово і технічно супроводжують її діяльність. В цій сфері необхідно з не меншою увагою ставитись до кадрового складу та кваліфікації цих служб (бухгалтерії, відділу матеріально-технічного забезпечення тощо).


М.В.Сидоренко
16.03.2018 р.