Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділення біотехічних проблем діагностики
Про нас
Публікації
Контакти
Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com
Лабораторії
Новини
Контакти
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
Лабораторія морфогенетичних факторів мікрооточення

Науковий напрямок досліджень: моделювання та вивчення процесів формування аваскулярних пухлинних агрегатів, взаємодія пухлинних клітин і елементів імунної системи і строми, підвищення ефективності протипухлинної терапії за рахунок модулювання умов пухлинного мікрооточення.
- modeling and studying the formation of avascular tumor aggregates, the interaction of tumor cells and elements of the immune system and stroma, increasing the effectiveness of antitumor therapy by modulating the conditions of the tumor microenvironment.

Проекти, що реалізує Лабораторія:

«Дослідження можливостей спрямованого впливу на морфогенез клітинних сфероїдів in vitro.»
(Термін виконання 2008-2011 рр.)

                                                     
Публікації:

1. Перепелиціна О.М., Гарманчук Л.В., Сидоренко М.В. Багатоклітинні сфероїди клітин раку молочної залози: умови генерування MCF-7 та вплив сивороткових факторів // Буковинський медичний вісник.- 2007.- T.11, № 3.- C.128-133.
2. Кокозей В.М., Гарманчук Л.В., Несторова О.В., Яворська Н.В., Сенчило Н.В., Позур В.В. Патент на корисну модель “Застосування ацетатного комплексу міді та кадмію з етилендіаміном як протипухлинного та анти метастатичного засобу” № 36261 від 27.10.2008.
3. Перепелиціна О.М., Гарманчук Л.В., Сидоренко М.В. Патент на корисну модель “Спосіб тестування біологічно активних сполук на їх придатність як лікарських засобів” № 35037, від 26.08.08.
4. Перепелиціна О.М., Гарманчук Л.В., Кобельська О.С., Сидоренко М.В. Влияние гуморальных факторов, продуцируемых Т-лимфоцитами, на пролиферацию и выживаемость клеток MCF-7 // Імунологія та алергологія. -  2008 . - № 2. - С.88-90.
5. Perepelitsyna O.M., Garmanchouk L.V., Sydorenko M.V., Ostapchenko L.I. Reactivity and sensibility of breast adenocarcinoma (MCF-7) in coculture depends on architecture of cells model // Physics of the Alive. - 2008. - vol. 16, №2. - P. 105-111.
6.
Гарманчук Л.В., Перепелицьна Е.М., Сидоренко М.В., Макаренко А.Н., Кульчиков А.Е. Цитопротекторное действие нейропептидов на иммунокомпетентные клетки (исследование in vitro) // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2009. - т. 79. - Стр. 28-31.
7. Garmanchuk L.V., Perepelitsyna О.M., Sydorenko M.V., Оstapchenko L.I. Growth  kinetics of 2- and 3-D cell models as influenced by microenvironment // Cytology and genetics. - 2009. - № 5. - Р. 305-309.
8. Кульчиков А.Э., Моложавая О.С., Скачкова О.В., Гарманчук Л.В., Сидоренко М.В., Перепелицына Е.М., Храновская Н.Н., Макаренко А.Н. Сравнительное изучение иммунокорригирующего действия нейропептидных препаратов при острой цереброваскулярной патологии // Цитокины и воспаление. - 2009. - № 3. - Стр.18-23.
9. Garmanchuk L.V., Perepelitsyna О.M., Sydorenko M.V., Оstapchenko L.I. Formation of multicellular aggregates under different conditions of microenvironment // Cytology and genetics. - 2010. - vol. 44, № 1. - Р. 19-22.
10. Перепелиціна О.М., Гарманчук Л.В., Шевченко Є.А., Сидоренко М.В., Остапченко Л.І. Порівняння рівня продукції NO та проліферації клітин раку молочної залози MCF-7 при модифікації умов мікрооточення // Укр. біохімічний журнал. - 2010. - т. 82, № 4. - С. 60-68.
11. Непийвода Х.Д., Гарманчук Л.В., Перепелиціна О.М., Скачкова О.В., Храновська Н.М., Сидоренко М.В., Остапченко Л.І. Виживаність 3- D культури клітин MCF-7 у безсироватковому середовищі // Доповіді Національної Академії наук України. - 2011. - № 8. - С. 160-164.
12. Гарманчук л.В., Храновская Н.Н., Макаренко А.Н., Мазур О.В., Скачкова О.В., Непийвода Х.Д., Лаврова Е.В., Перепелицына Е.М., Сенчило Н.В., Васильева И.Г., Остапченко Л.И. Комплексное исследование иммуномодулирующего влияния препаратов с нооторопным механизмом действия на иммунокомпетентные клетки // Журн. НАМН Украины. -  2011. -  17, № 3. - С. 218-226.
11.  Perepelitsyna O.M., Garmanchouk L.V., Sydorenko M.V. Indirect influence of co-cultures MT4 on multicellular spheroids of breast adenocarcinoma (MCF7) // UICC, World- cancer congress, 31 August 2008, Geneva, Switzerland. [POS-B146].
12. Перепелицына Е.М., Гарманчук Л.В., Кобельская Е.С., Сидоренко М.В. Разнонаправленное влияние К-среды опухолевых лимфоцитов на пролиферативную активность клеток МСF-7, растущих в 2-D и 3-D культурах // Нові кріобіотехнології для розв'язання фундаментальних і прикладних завдань медицини, 26-28 листопада 2008, Харків, Україна.
13. Гарманчук  Л.В. Перепелицына Е.М., Сидоренко М.В., Макаренко А.Н., Кульчиков А.Е. Сравнительное изучение действия нейропротекторов на Т-лимфоциты // Материалы XVI Российского Национального Конгресса «Человек и лекарство», 6-10 апреля 2009, Москва, Россия.
14. Гарманчук  Л.В., Перепелицына Е.М., Сидоренко М.В., Макаренко А.Н., Кульчиков А.Е. Сравнительное изучение действия нейропротекторов на В-лимфоциты // Материалы XVI Российского Национального Конгресса «Человек и лекарство», 6-10 апреля 2009, Москва, Россия.
15. Гарманчук Л.В., Перепелицына Е.М., Непийвода К.Д., Остапченко Л.И., Сидоренко М.В. Аутокринная продукция ЭФР-подобных полипептидов опухолевыми клетками как фактор их прогрессии // Биологичеки активные вещества, фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, 25 мая 2009, Новый Свет, АР Крым, Украина. - Cтр. 285-286.
16. Перепелицына О.М., Шевченко Э.А., Скопенко О.В., Гарманчук Л.В., Алексєєва I.В., Пальчиковська Л.Г., Сидоренко М.В. 6-азацитидин ксилофуранозид пригнічує продукцію оксиду азоту пухлинними клітинами MCF-7 // Биологичеки-активные вещества, фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, 25 мая 2009, Новый Свет, АР Крым, Украина.- Cтр. 379-380.
17. Яворская Н.В., Гарманчук Л.В., Перепелицына Е.М., Сенчило Н.В., Фурзикова Т.М., Нестерова О.В., Кокозей В.Н., Позур В.К. Бактерицидное, фунгицидное и цитотоксическое действие гетеробиметалических комплексов // Биологичеки активные вещества, фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, 25 мая 2009, Новый Свет, АР Крым, Украина.- Cтр. 451-452.
18. Perepelytsina O.M., Garmanchouk L.V., Sidorenko M.V., Kobelska O.S., Spivak N.J., Makarenko A.N. Immunotherapy and development of the culture breast cancer // Annals of Oncology. - 2009. - vol. 20, №2. - P.85.
19. Гарманчук Л.В., Перепелицына Е.М., Сидоренко М.В., Макаренко А.Н., Кульчиков А.Е. Цитопротекторное действие нейропептидов на иммунокомпетентные клетки (исследование in vitro) // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2009. - 79, №4. - С. 28-32.
20. Кобельська О.С., Жолобак Н.М., Оленівська З.М., Перепелиціна О.М, Мальцев Г.В, Ляхов С.А., Андронаті С.А., Співак М.Я. Дослідження токсичності та інтерфероногенної дії похідних дифенілу в культурі клітин МТ-4 // XII З’їзд товариства мікробіологів України ім.С.М.Виноградського, травень 2009. - C. 192.
21. Perepelytsina O., Garmanchouk L., Sydorenko M., Ostapchenko L.I. Role of paracrine influence of T-lymphocytes in the regulation of the breast carcinogenesis on model of multicellular tumour spheroids // Breast Cancer Conference, March 2011, St.-Gallen, Switzerland.
22. Perepelytsina O., Garmanchouk L., Sydorenko M., Gergeliuk T. Estrogen abrogated cytotoxic effect of tamoxifen on MCF-7 after activation of estrogen receptor by T-cells // ESMO-IMPAKT conference, May 2011, Brussels, Belgium.
t. Perepelytsina O., Sydorenko M., Skachkova O., Gergeliuk T. Methods for increasing titer of IFN in organism influence the effectiveness of hormonal therapy of breast cancer // Biologycally active substances: fundamental and applied problems, May 2011, Kiev Ukraine.
23. Garmanchuk L.V., Cheshuk V.E., Perepelitsina E.M., Sydorenko M.V. EGFR exspression and dimerization in the breast cancer resected postoperation tissue can be negative prognostic factor // Primary therapy of early breast cancer/The Breast: 11-th internat. confer., 11-14 March 2009.: abstract book.- St. Galen, Switzerlald, 2009. - [0042].-S.28.

“Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження.” (Термін виконання 2011-2015 рр.)

                                                               
Публікації:
1.
Indirect influence of co-cultures MT4 on multicellular spheroids of breast adenocarcinoma (MCF7); UICC, World-cancer congress, 31 August, 2008, Geneva [POS-B146]; Perepelitsyna O.M., Garmanchouk L.V., Sydorenko M.V.
2. Reactivity and  sensibility of breast adenocarcinoma (MCF-7) in coculture depends on architecture of cells model; Physics of the Alive, t.16, No2, 2008; Perepelitsyna O.M., Garmanchouk L.V., Sydorenko M.V., Ostapchenko L.I.
3. EGFR expression and dimerization in the breast cancer resected postoperation tissue can be a negative prognostic factor; THE BREAST, Volume 18, Supplement 1, March 2009, P S28; Garmanchouk L.V.,O.M.Perepelytsina, V.E. Cheshuk, M.V. Sydorenko.
4. Growth Kinetics of 2- and 3-D Cell Models as Influenced by the Microenvironment; Cytology and genetics, 2009, Vol.43, No.5, P 305-309; L.V. Garmanchouk, O.M. Perepelytsina, M.V. Sidorenko, L.I. Ostapchenko.
5. Formation of Multicellular Aggregates under Different conditions of microenvironment; Cytology and genetics.- 2010.- Vol.44, №1.- P. 19-22; Perepelitsyna O.M., Garmanchouk L.V., Sydorenko M.V., Ostapchenko L.I.
6. Role of paracrine influence of T-lymphocytes in the regulation of the breast carcinogenesis on model of multicellular tumour spheroids; St.-Gallen Breast Cancer Conference, March, 2011; Abstract, poster presentation ; Perepelytsina O., Garmanchouk L., Sydorenko M., Ostapchenko L.I.
7. Estrogen abrogated cytotoxic effect of tamoxifen on MCF-7 after activation of estrogen receptor by T-cells; ESMO-IMPAKT conference, Brussels, May, 2011. Grand Susan G Commen for cure; Abstract, poster presentation; Perepelytsina O., Garmanchouk L., Sydorenko M.,  Gergeliuk T.
8. Perepelitsyna O. M., Gergelyuk T.S., Demianenko D., Goncharuk O.,  Golstev A., Sydorenko M.V. The receptor profile of breast tumor cells and formation of spheroids under influence of MSC // In this supplement primary therapy of early breast cancer 13 TH international conference st. Gallen, Switzerland, 13-16 march 2013.
9. Perepelitsyna O. M., Gergelyuk T.S., Demianenko D., Sydorenko M.V.  Formation of multicellular tumor speroids by MCF-7 and sensitiviti to anticancer therapy // In this supplement primary therapy of early breast cancer 13-th international conference St. Gallen, Switzerland, 13-16 march 2013.
10. Т.С. Гергелюк, О.М. Перепелиціна, М.В. Сидоренко Порівняння впливу кондиційованого середовища від мезенхімальних стовбурових клітин людини та інтерферону-А на розвиток популяції пухлинних клітин MCF-7 // Буковинський медичний вісник. - 2014. - № 2 (70). - Стор. 18-23.
11.Demianenko D., Perepelytsina O., Yastrebova O., Sydprenko M. Effect of IFN-alpha and IFN-gamma on proliferation and receptor profile line of breast and colon cancer cells // Збірник наукових праць - International symposium on cell biology jointly with 4-th Ukrainian congress for cell biology. - 17-20.09.2014, Uzhhorod, Ukraine.

«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів» (Термін виконання 2016-2020 рр.)

                                                 Публікації:

1. Perepelytsina O.M., Yakymchuk О., Vdovichenko N., Sydorenko M.V., Bakalinska O.N. Tumor spheroids as model for testing new anticancer drugs and not only // Enabling technologies in 3D cancer organoids, March 8-9, 2016, Torino, Italy.
2. Herheliuk Т., Perepelytsina О., Ostapchenko L., Yakymchuk O., Sydorenko M. Comparison of biological properties of C-medium from mesenchymal stem cells on 2D and 3D cells cultures of MCF-7 // Збірник тез XII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів ”Молодь і поступ біології” - Львів, 25-27 квітня 2017, Україна. - стор. 243.

“Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів” цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України „Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства” та розпорядження Президії НАН України від 17.04.15 № 289. (Термін виконання 2015-2019 рр.)

                                                     Публікації:
1. Perepelytsina O.M., Yakymchuk O.M., Sydorenko M.V., Bakalinska O.N., Blosi F., Califano V., Vicari L.R.M. Functionalisation of carbon nanomaterials surface by doxorubicin and antibodies to tumor markers // European Materials Research Sosiety, 2015 Spring meeting, 11-15 May 2015, Lille Grand Palais, France.
2. Perepelytsina O.M., Yakymchuk O.M., Sydorenko M.V., Bakalinska O.N., Blosi F., Califano V., Vicari L.R.M. Impact of functionalized carbon nanomaterials on human tumor cells // III International research  and practical conference “Nanochemistry and biotechnology” of International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials", 26-29.08.2015. Lviv., Ukraine.
3. Perepelytsina O.M., Yakymchuk O.M., Sydorenko M.V., Bakalinska O.N. Functionalization of carbon nanomaterials surface by Doxorubicin and antibodies to tumor markers // Nanoscale Research Letters. - 2016. - 11(1):314. DOI: 10.1186/s11671-016-1537-z.
4. Ugnivenko A.P., Perepelitsina O.M., Sydorenko M.V., Ostapchenko L.I. Carbon nanotubes in delivery of bioactive substances // J. Bionanoscience. - 2017. - Vol. 11, № 6 (17). - P. 531-547.
doi.org/10.1166/jbns.2017.1475
5. Nesterenko O.M.
, Herheliuk Т.S., Perepelytsina О.M., Sydorenko M.V., Bakalinska O.M., Ostapchenko L.I. Investigation of the degree of binding and controlled release of doxorubicin from the UDD and OLC // Proceedings of Ukranian Conference with Internetional participationn “Chemistry, physics and technology of surface” and Workshop “Nanostructured biocompatible/bioactive material”. - P. 112. 24-25 May, 2017. Kyiv, Ukrane.
6. Goncharuk O.V., Ugnivenko A.P., Terpilowski K., Skwarek E., Gun`ko V.M. Effect of ethonium adsorption on structure formation in nanosilica dispersions // // Proceedings of Ukranian Conference with Internetional participationn “Chemistry, physics and technology of surface” and Workshop “Nanostructured biocompatible/bioactive material”. - P. 66. 24-25 May, 2017. Kyiv, Ukrane.
7. Nesterenko O.M., Herheliuk Т.S., Perepelytsina О.M., Sydorenko M.V., Bakalinska O.M., Ostapchenko L.I. Investigation of the effectiveness of carbon nanotubes for targeted delivery of antitumor drugs, International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017), 23-26 August, 2017, p. 636, Chernivtci, Ukrane.
«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів»
Визначення біобезпеки та цитотаксичного впливу наночастинок золота на моношаровій та сфероїдній культурі пухлинних клітин
Створення апаратно-програмного комплексу для спектрального дослідження тонких плівок біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні
Дослідження явища надшвидкого охолодження біологічних об'єктів для створення приладу для кріоконсервування
Оголошення
Проекти