Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділення біотехічних проблем діагностики
Про нас
Публікації
Контакти
Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com
Лабораторії
Новини
Контакти
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів»
Визначення біобезпеки та цитотаксичного впливу наночастинок золота на моношаровій та сфероїдній культурі пухлинних клітин
Створення апаратно-програмного комплексу для спектрального дослідження тонких плівок біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні
Дослідження явища надшвидкого охолодження біологічних об'єктів для створення приладу для кріоконсервування
Оголошення
Проекти
Співробітники ВБТПД є діючими членами провідних міжнародних та національних членствах у міжнародних фахових організаціях (Європейське товариство з медичної онкології ESMO; Європейська асоціація по вивчення раку EACR; Європейська організація по раку ECCO; Європейське товариство з медичної онкології ESMO; Європейська асоціація з вивчення раку EACR; Міжнародне об’єднання проти раку UICC; Українське товариство цитологів, Українського товариства генетиків. Старший науковий працівник Відділення к.б.н. Перепелиціна О.М. рецензент журналу “Targeted Oncology” (Видавник “Springer”).
ВБТПД встановлено плідні взаємовідносини з такими організаціями НАН України, як Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, Інститут металофізики, Інститут фізики, СКТБ «Інститут кріобіології і кріомедицини», Національний інститут раку (МОЗ України), Українська медична стоматологічна академія; ННЦ «Інститут біології» Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, Національний інститут прикладних наук Ліона (Франція), що дозволило не лише представити результати досліджень в спільних публікаціях, а й підготувати заявки на участь в міжнародних програмах.
молоді науковці ДУ ”Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України” проходять підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в КНУ ім. Т. Шевченка через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування:
- М.н.с. Гергелюк Т.С. рішенням приймальної комісії та наказом ректора № 606-34 від 28.09.2016 р. Київського Національного Університету імені Тараса Шевченко зараховано аспірантом Навчально-наукового центру “Інститут біології” з відривом від виробництва по спеціальності 091 - біологія.
- Нестеренко О.М. рішенням приймальної комісії та наказом ректора № 820-34 від 23.11.2015 р. Київського Національного Університету імені Тараса Шевченко зараховано аспірантом Навчально-наукового центру “Інститут біології” без відрива від виробництва по спеціальності 03.00.04 - біохімія.
ДУ ВБТПД ІПКК НАН України є виконавцем спільної з КНУ ім. Тараса Шевченка наукової роботи молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН та виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, згідно з тематикою (секція): Розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології; проект № 95503 “Біосумісні водорозчинні С60 фулерени як протифіброзні та антинеопластичні засоби при злоякісних новоутвореннях”. Наказ МОН України № 983 від 03.07.2017р. про оголошення конкурсного відбору у 2017 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених.
Молоді науковці ДУ ”Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України” проходять підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в КНУ ім. Т. Шевченка через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування.
В рамках виконання дисертаційних робіт були опубліковані статті у спеціалізованих наукових журналах із високим імпакт-фактором:
1. Перепелиціна О.М., Ястребова О.В., Якимчук О.М., Безуглий С.В., Юрченко Н.П., Сидоренко М.В., Остапченко Л.І. Вплив цитозолю мезенхімальних стовбурових клітин на біохімічні показники крові мишей та розвиток аденокарциноми Ерліха // Buk. Med. Herald. - 2016. - т. 20, № 4 (80). - С. 139-146.
2. Herheliuk Т., Perepelytsina О., Sydorenko М., Yurchenko N., Ostapchenko L. Expression of tumor associated and epithelial-mesenchimal transition markers in 2D and 3D cell cultures of MCF-7 // EUREKA: Health Sciences. - 2016. - № 6. - Р. 37-44. DOI: 10.21303/2504-5679. 2016.00231.
3. Herheliuk Т., Perepelytsina О., Yakymchuk O., Ostapchenko L., Sydorenko M. 41PThe in vitro and in vivo effects of mesenchymal stem cells on breast cancer cells // Annals of Oncology 28(suppl_1)·May 2017. DOI: 10.1093/annonc/mdx140.003.
4. Herheliuk Т., Perepelytsina О., Ostapchenko L., Yakymchuk O., Sydorenko M. Comparison of biological properties of C-medium from mesenchymal stem cells on 2D and 3D cells cultures of MCF-7 // Збірник тез XII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів ”Молодь і поступ біології” - Львів, 25-27 квітня 2017, Україна. - стор. 243.
5. Ugnivenko A.P., Perepelitsina O.M., Sydorenko M.V., Ostapchenko L.I. Carbon nanotubes in delivery of bioactive substances // J. Bionanoscience. - 2017. - Vol. 11, № 6 (17). - P. 531-547.
doi.org/10.1166/jbns.2017.1475
В співпраці з вченими з фізичного факультету Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка
при виконанні НДР 0112U0055549 “Дослідження впливу металовмісних та вуглецевих наноматеріалів як продиференційного матриксу при вирощуванні клітин in vitro” в рамках цільової програми: «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» було з’ясовано, що нанорозмірна структура вуглецевих агрегатів оніонів, УДА, НТ та фулеренів С60 сприяє зменшенню адгезіі клітин к субстрату та впливає на утворення багатоклітинних агрегатів. Кореляція між концентрацією ВНМ та розміром клітинних сфероїдів підтверджується також статистичними підрахунками коефіцієнту кореляції Пірсона. Крім того, ВНМ по-різному проявляють на абсорбційні якості, впливаючи на концентрацію факторів росту в культуральному середовищі і, як наслідок, на ріст пухлинної культури. Результати досліджень опубліковані у міжнародному збірнику наукових статей:
1. Perepelytsina O.M., Rud A.D., Gergeliuk T.S., Biliy M.M., Sydorenko M.V., Kiryan I.M. Biochemical and cytotoxic properties of ultra dispersed diamonds // Сборник научных статей «Углеродные частицы в конденсированных средах» VII международной конференции «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах», Минск, Беларусь, 9-12 июня, 2013 г. - Стор. 334-339.
В співпраці з вченими з хімічного факультету Національного Університету ім. Т. Шевченка
при виконанні НДР 0112U0055549 “Дослідження впливу металовмісних та вуглецевих наноматеріалів як продиференційного матриксу при вирощуванні клітин in vitro” в рамках цільової програми: «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» було визначено особливості впливу наноструктурних матеріалів на моделі культури пухлинних клітин в залежності від фізико-хімічних параметрів вуглецевих агрегатів. Результати досліджень опубліковані у міжнародному журналі із високим імпакт фактором:
1. Perepelytsina O.M., Sydorenko M.V., Yakymchuk O.M., Dobrydnev A.V. Effect of single-walled carbon nanotubes on tumor cells viability and formation of multicellular tumor spheroids. Nanoscale Research Letters 10(1):150, 2015. DOI: 10.1186/s11671-015-0858-7. IF = 2,833.
У співпраці з Інститутом металофізики ім Г.В. Курдюмова НАН України:
Наукові співробітники ДУ ВБТПД ІПКК НАН України були залучені до виконання наукового проекту «Дослідження впливу металовмісних та вуглецевих наноматеріалів як продиференційного матриксу при вирощування клітин in vitro» цільової комплексної програми фундаментальних досліджень «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» НАН України на 2010-2014 рр. у частині виконання робіт/завдань. Науковий керівник проекту з боку ДУ ВБТПД НАН України - к.мед.н. Сидоренко М.В. (детальна інформація у розділі 3.1.Національні та міжнародні наукові спільноти). Результати досліджень представлені в провідних наукових журналах з високим імпакт-фактором:
1. Якимчук О.М., Перепелиціна О.М., Рудь О.Д., Кір’ян І.М., Сидоренко М.В. Дослідження впливу мікроструктури наноматеріалів на утворення пухлинними клітинами багатоклітинних сфероїдів // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2013. - V. 11(4). - P. 757-768.
2. Perepelytsina O.M., Rud A.D., Gergeliuk T.S., Biliy M.M., Sydorenko M.V., Kiryan I.M. Biochemical and cytotoxic properties of ultra dispersed diamonds // Сборник научных статей «Углеродные частицы в конденсированных средах» VII международной конференции «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах», Минск, Беларусь, 9-12 июня, 2013 г. - Стор. 334-339.
3. Yakymchuk O.M., Perepelytsina O.M., Rud A.D., Kirian I.M., Sydorenko M.V. Impact of carbon nanomaterials on the formation of multicellular spheroids by tumor cells // Physica status solidi. - 2014. - P. 1-7 / DOI10.1002/psssa.201431358. IF = 1,775.
У співпраці з Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка:
виконується тема науково-дослідних робіт “Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів”
цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України „Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства”. Науковий керівник  - к.мед.н. Сидоренко М.В. Результати спільних досліджень представлені у міжнародному журналі з високим імпакт-фактором:
1. Perepelytsina O.M., Yakymchuk O.M., Sydorenko M.V., Bakalinska O.N. Functionalization of carbon nanomaterials surface by Doxorubicin and antibodies to tumor markers // Nanoscale Research Letters. - 2016. - 11(1):314. DOI: 10.1186/s11671-016-1537-z. IF = 2,833.
2. Nesterenko O.M.
, Herheliuk Т.S., Perepelytsina О.M., Sydorenko M.V., Bakalinska O.M., Ostapchenko L.I. Investigation of the degree of binding and controlled release of doxorubicin from the UDD and OLC // Proceedings of Ukranian Conference with Internetional participationn “Chemistry, physics and technology of surface” and Workshop “Nanostructured biocompatible/bioactive material”. - P. 112. 24-25 May, 2017. Kyiv, Ukrane.
3. Nesterenko O.M., Herheliuk Т.S., Perepelytsina О.M., Sydorenko M.V., Bakalinska O.M., Ostapchenko L.I. Investigation of the effectiveness of carbon nanotubes for targeted delivery of antitumor drugs, International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017), 23-26 August, 2017, p. 636, Chernivtci, Ukrane.

Спільно з Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України:

ДУ ВБТПД ІПКК НАН України є співвиконавцем наукового проекту«Біобезпека та ефективність взаємодії наночастинок інертних металів з мезенхімальними стовбуровими клітинами кісткового мозку» цільової комплексної програми фундаментальних досліджень «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» НАН України (2015-2019 рр.). Науковий керівник проекту з боку ДУ ВБТПД НАН України - к.мед.н. Сидоренко М.В.: у частині виконання завдань 2015-2019 р.р.
1. Pavlovich E., Volkova N., Yakymchuk E., Perepelytsina О., Sydorenko M., Goltsev A. In Vitro Study of Influence of Au Nanoparticles on HT29 and SPEV Cell Lines // Nanoscale Research Letters 2017 Aug 15;12(1):494. doi: 10.1186/s11671-017-2264-9.
У співпраці зі
Спеціальним конструкторсько-технологічним бюро з Дослідним виробництвом Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (Харків) в рамках виконання теми “Дослідження явища надшвидкого охолодження біологічних об'єктів для створення приладу для кріоконсервування” розроблено макет приладу для кріоконсервування. За результатами досліджень отримано 2 патенти на корисну модель “Спосіб кріоконсервування соматичних клітин” № 117693 (u201612432, опубліковано 10.07.2017) та патент на корисну модель “Середовище для кріоконсервування соматичних клітин” № 117694 (u201612433, опубліковано 10.07.2017.) та опубліковано статтю:
1. Perepelytsina O., Ugnivenko A., Burlaka D., Bezugly S., Sydorenko M. Optimization of human somatic cells cryopreservation protocols by polyethylene glycols // Медична та клінічна хімія. - 2016. - т. 18, № 3. - С. 5-12.

У співпраці з науково-дослідницьким відділенням пухлин голови та шиї Національного інституту раку МОЗ України:
Наукові співробітники ДУ ВБТПД НАН України проводили виконання науково-дослідної теми “Дослідження експресії маркерних білків епітеліальних стовбурових і прогеніторних клітин при захворюванні на рак порожнини рота”. Результати досліджень опубліковані у наукових профільних виданнях України:
1. Юрченко Н.П., Кірєєва С.С., Сидоренко М.В., Першко Н.Ю., Процик В.С. Зміни у слизовій оболонці порожнини рота на відстані від сформованої пухлини у хворих на плоскоклітинний рак та у осіб з групи ризику // Рінологія. - 2013. - №2. - Стор. 35-40.
2. Кірєєва С.С., Юрченко Н.П., Сидоренко М.В., Першко Н.Ю., Процик В.С. Експресія маркерних білків епітеліальних стовбурових та прогеніторних клітин: регуляторного ядерного білку р63 і цитокератинів СК5/14 у епітелії слизової оболонки порожнини рота при передракових станах // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2014. - № 1. - Стор. 8-16.
Відділ маркерних сполук ДУ ВБТПД НАН України співпрацює з Інститутом клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України в рамках виконання НДР “Дослідити інформативність альбуміно-кальцієвих комплексів крові як потенційних маркерів при онкологічній патології”. Результати роботи представлені у фаховому науковому виданні:
1. Пономарьов І.О., Сидоренко М.В., Левченко О.Є., Першко Н.Ю., Бурлака Д.П. // Методика оцінки результатів спектрометричних досліджень біологічних об'єктів в експерименті та клініці.// Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.- 2012.- № 2.- Стор.74-80.

Стратегія співпраці  ДУ ВБТПД НАН України з іншими установами НАН України та науково-дослідними установами іншого підпорядкування полягає в інтенсифікації двохсторонніх та багатосторонніх контактів, подачі спільних науково-дослідних проектів тощо, що базуватимуться на комплементарній експертизі різних колективів. Стосовно співпраці з комерційними партнерами,  ДУ ВБТПД НАН України має на меті її активний розвиток, виконання госпдоговірних тематик, збільшення частки таких тематик у загальному бюджеті установи та пошук нових партнерів для комерціалізації розробок ВБТПД.